تعرفه ها

نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی»
بر اساس ماده 53 آئین نامه اجرایی «قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» مصوب 1377/5/31 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «نرخ نامه هزینه های ترجمه رسمی» که به تفکیک نوع سند، تعداد و تخصصی بودن واژگان و مدت زمان ترجمه تهیه و براساس پیشنهادهای دریافت شده، بازنگری شده است، به شرح زیر ابلاغ و از تاریخ 1394/7/15 در تمامی دفاتر ترجمه رسمی لازم الاجرا می باشد.


tarefeh

تبصره1- در ازای هر یک از خدمات زیر مبلغ 75000 ريال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود:
الف) هزینه های دفتری(کپی، پلمپ و ...)؛
ب) ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر، امضاء یا روادید؛
پ) ترجمه هر انتقال در سند ملک؛
تبصره 2- برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 30000 ريال به هزینه های مذکور در نرخ نامه افزوده می شود.
تبصره 3- ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ اول و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ 25% ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪي، ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
تبصره 4- هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10000 ریال می باشد.
تبصره 5- منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر است.

آدرس: شعبه1: فلکه دوم صادقیه پایین تر از برج گلدیس مجتمع اداری افق طبقه اول واحد ۱۰۱

آدرس: شعبه 2: تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای خیابان ستارخان، بعد از برج گلدیس، پلاک 1200، طبقه همکف، دفتر ترجمه رسمی 240 (طاها).